Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2432
Title: Bình luận kinh tế trên báo Hà Nội mới - Thực trạng và vấn đề đặt ra (Khảo sát trên các ấn phẩm của Hànộimới từ 2012 – 2013)
Authors: Dương Hiệp
Advisor: TS. Nguyễn Quang Hòa
Keywords: Bình luận;Kinh tế;Báo chí;Hà Nội mới
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Qua nghiên cứu thực trạng của bình luận kinh tế trên Báo Hà nội mới, đưa ra tiêu chí của một bài bình luận có chất lượng, vừa đúng, vừa trúng, vừa hay trên báo chí; chỉ rõ những ưu, nhược điểm của các bài viết tại hai chuyên mục bình luận trên; những đặc thù riêng của một bài bình luận kinh tế; những khó khăn, hạn chế của các cây viết bình luận kinh tế tại Hànộimới hiện nay và cuối cùng là gợi ý, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bài bình luận kinh tế trên Báo Hà nội mới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2432
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV DƯƠNG HIỆP.pdf3.7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.