Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2423
Title: Hoạt động truyền thông xây dựng thương hiệu thời trang của các hãng thời trang thiết kế tại Việt Nam hiện nay (Khảo sát tại Gracy Design, Lady Mod, Alcado từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2014)
Authors: Nguyễn Thị Minh
Advisor: TS. Trương Thị Kiên
Keywords: Truyền thông;Xây dựng;Thương hiệu;Thời trang;Thiết kế;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông của các hãng thời trang thiết kế Gracy Design, Lady Mod và Alcado, luận văn chỉ ra thành công, hạn chế, nguyên nhân thành công, hạn chế, từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông nhằm định vị thương hiệu, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các hãng.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2423
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Nguyen Thi Minh.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.