Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2422
Title: Xây dựng và phát triển thương hiệu cho các cơ quan báo đảng qua hoạt động tổ chức sự kiện (Khảo sát Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân Dân và Báo Hà Nội Mới từ 2010 đến 2014)
Authors: Nguyễn Hoài Hà
Advisor: TS. Vũ Thị Kim Hoa
Keywords: Xây dựng;Phát triển;Thương hiệu;Cơ quan;Báo Đảng;Tổ chức sự kiện
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: LV hệ thống và làm rõ một số vấn đề cơ sở lý thuyết liên quan đến TCSK, thương hiệu, xây dựng và phát triển thương hiệu. Khảo sát, đánh giá thực trạng việc TCSK nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu cho các cơ quan báo Đảng. Đề xuất giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động TCSK nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu cho các cơ quan báo Đảng.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2422
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Nguyen Hoai Ha.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.