Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2421
Title: Nâng cao chất lượng chương trình theo dòng thời sự của hệ VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam (Khảo sát năm 2014)
Authors: Trần, Thị Kim Dung
Advisor: TS. Đinh Thị Thu Hằng
Keywords: Nâng cao;Chất lượng;Chương trình truyền hình;Thời sự;Đài tiếng nói Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn xác lập khung lý thuyết về chương trình phát thanh hiện đại, chương trình phát thanh hiện đại trong mối tương quan với phát thanh truyền thống. Trên cơ sở đó đề ra những tiêu chí đánh giá chung cho chương trình phát thanh hiện đại. Liên hệ đến những nét đặc thù và yêu cầu đối với chương trình“Theo dòng thời sự”. Khảo sát, phân tích, đánh giá nội dung, hình thức của chương trình “Theo dòng thời sự”; từ đó, chỉ ra những thành công và hạn chế đối với chất lượng của chương trình. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình: “Theo dòng thời sự” của hệ VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2421
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần thị kim dung-2.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.