Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2419
Title: Phát triển kinh tế trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn hiện nay
Authors: Bùi, Quang Đạo
Advisor: Đồng, Văn Phường
Keywords: Phát triển;Kinh tế;Xây dựng;Nông thôn mới;Cao Lộc;Lạng Sơn
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề kinh tế nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, tác động của xây dựng nông thôn mới đến sự phá triển kinh tế nông thôn. Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện Cao Lộc. Đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Cao Lộc.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2419
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
quang dao.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.