Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2395
Title: Ứng dụng quan hệ công chúng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm nước ở Việt Nam hiện nay (Khảo sát tại Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Authors: Đặng Thị Thu Trang
Advisor: PGS.TS Nguyễn Vũ Tiến
Keywords: Ứng dụng;Quan hệ công chúng;Nâng cao;Nhận thức;Cộng đồng;Tiết kiệm;Nước;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn có mục đích khẳng định tầm quan trọng của quan hệ công chúng trong việc thay đổi, nâng cao nhận thức cộng đồng nói chung và trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước nói riêng. Đồng thời, luận văn nghiên cứu thực trạng, đánh giá thực trạng ứng dụng quan hệ công chúng của Cục Quản lý tài nguyên nước, từ đó xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quan hệ công chúng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc sử dụng nước tiết kiệm ở nước ta hiện nay của Cục Quản lý tài nguyên nước.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2395
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đặng Thị Thu Trang.pdf2.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.