Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2394
Title: Quảng bá du lịch Hàn Quốc thông qua các chiến dịch truyền thông: thực tiễn và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam hiện nay (Khảo sát 2 chiến dịch truyền thông “Dynamic Korea” và “Imagine your Korea” từ năm 2010 đến năm 2014)
Authors: Thái Thu Quyên
Advisor: TS. Trương Thị Kiên
Keywords: Quảng bá;Du lịch;Hàn Quốc;Chiến dịch truyền thông;Bài học kinh nghiệm;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quảng bá du lịch quốc gia thông qua các chiến dịch truyền thông, khảo sát thực trạng quảng bá du lịch Hàn Quốc thông qua các chiến dịch truyền thông “Dynamic Korea” và “Imagine your Korea”, tác giả luận văn rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông cho du lịch Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2394
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan Van Thai Thu Quyen.pdf2.96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.