Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2391
Title: Quan hệ công chúng của các trường đại học ở Đà Nẵng hiện nay (Khảo sát tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Duy Tân từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 6 năm 2015)
Authors: Lê Thị Hải Vân
Advisor: PGS.TS Lưu Văn An
Keywords: Quan hệ công chúng;Trường Đại học;Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn Hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề lý luận về QHCC của các trường ĐH; Trình bày thực trạng QHCC của các trường ĐH ở Đà Nẵng hiện nay; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường QHCC của các trường ĐH ở Đà Nẵng nhằm kết nối hiệu quả với các nhóm công chúng và quảng bá thương hiệu, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2391
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Le Thi Hai Van.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.