Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2389
Title: Ứng dụng PR trong quảng bá hình ảnh Đài phát thanh - truyền hình Hà Nội hiện nay
Authors: Đỗ Thị Thu Hiền
Advisor: PGS, TS. Nguyễn Thành Lợi
Keywords: Ứng dụng;Quan hệ công chúng;Quảng bá;Hình ảnh;Đài Phát thanh - truyền hình;Hà Nội
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn Làm rõ một số vấn đề lý luận về PR, quảng bá hình ảnh và vai trò của các hoạt động PR trong việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Đài PT- TH. Khảo sát thực trạng các hoạt động PR đã được ứng dụng trong việc quảng bá hình ảnh của Đài PT - TH Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm ứng dụng hiệu quả các hoạt động PR để quảng bá hình ảnh cho Đài PT - TH Hà Nội trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2389
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đỗ Thị Thu Hiền.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.