Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2357
Title: Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội ở huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Quản lí nhà nước;Bảo hiểm xã hội;Si Ma Cai;Lào Cai
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận quản lý nhà nước về BHXH, trên cơ sở đó phân tích thực trạng, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH ở huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2357
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ THU THUỶ.pdf3.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.