Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2335
Title: Phát triển kinh tế biển và các huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Authors: Trần, Thị Hằng
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Phát triển;Kinh tế biển;Thanh Hóa
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Khái quát những vấn đề lý luận về kinh tế biển, từ đó khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế biển các huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2335
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN THỊ HẰNG.pdf816.37 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.