Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2334
Title: Cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Hải Phòng trong điều kiện hội nhập quốc tế
Authors: Phạm, Đức Duy
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Cạnh tranh;Doanh nghiệp nhỏ;Doanh nghiệp vừa;Hải Phòng;Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: LV hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về cạnh tranh và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, làm rõ đặc điểm cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phân tích, đánh giá đúng thực trạng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thành phố Hải Phòng, từ đó rút ra những thành tựu, hạn chế và những vấn đề mới nảy sinh, rào cản cần được giải quyết; Đề xuất những phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2334
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHẠM ĐỨC DUY.pdf890.29 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.