Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2333
Title: Lợi ích kinh tế của nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây nguyên liệu giấy ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Thọ
Advisor: Đoàn, Xuân Thủy
Keywords: Lợi ích kinh tế;Nông dân;Chuyển đổi cơ cấu;Cây nguyên liệu;Giấy;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ lợi ích kinh tế của nông dân trồng cây nguyên liệu giấy trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phân tích, đánh giá thực trạng Lợi ích kinh tế của nông dân trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây nguyên liệu giấy ở tỉnh Phú Thọ trong những năm gần đây. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây nguyên liệu giấy gắn với đảm bảo và nâng cao lợi ích kinh tế của nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2333
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN VĂN THỌ.pdf980.96 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.