Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2331
Title: Vai trò của hải quan Việt Nam trong việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa xuất, nhập khẩu hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hiếu
Advisor: Đoàn, Phúc Thanh
Keywords: Hải quan;Việt Nam;Bảo vệ;Quyền sở hữu;Công nghiệp;Nhãn hiệu hàng hóa;Xuất khẩu;Nhập khẩu
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: LV nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của Hải quan Việt Nam trong việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa xuất, nhập khẩu; đồng thời đánh giá thực trạng và đề xuất phương hướng, giải pháp phát huy vai trò của Hải quan Việt Nam trong bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa xuất, nhập khẩu đến năm 2020.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2331
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN NGUYEN_THI_HIEU.pdf2.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.