Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2330
Title: Nguồn lao động chất lượng cao cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Hải Dương hiện nay
Authors: Đỗ, Thanh Huyền
Advisor: Nguyễn, Khắc Thanh
Keywords: Nguồn nhân lực;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Hải Dương
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về NLĐ CLC trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH của tỉnh, luận văn tập trung làm rõ thực trạng NLĐ CLC, từ đó đưa ra những dự báo và đề xuất những phương hướng, giải pháp cơ bản góp phần phát triển NLĐ CLC để thực hiện CNH, HĐH ở tỉnh Hải Dương.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2330
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lUAN VAN DO THANH HUYEN.pdf957.58 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.