Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2329
Title: Vận dụng lý luận đại tô chênh lệch II của C. Mác vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất nước nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Đào, Thúy Lệ Oanh
Advisor: Đồng, Văn Phường
Keywords: Vận dụng;Lí luận;Địa tô;C. MÁC;Hiệu quả;Sử dụng;Đất nông nghiệp;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: LV làm rõ thực trạng vận dụng lý luận địa tô chênh lệch II của C.Mác và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thông qua thực tiễn thực thi luật, thực thi các chính sách về đất nông nghiệp và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ. Đề xuất hướng và giải pháp để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp ở tỉnh Phú Thọ.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2329
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luận văn chính thức- Đào Thúy Lệ Oanh.pdf928.42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.