Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2328
Title: Nông nghiệp trong phát triển bền vững ở tỉnh Hưng Yên hiện nay
Authors: Lê, Thị Huệ
Advisor: Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Nông nghiệp;Phát triển bền vững;Hưng Yên
Issue Date: 2015
Abstract: LV làm rõ những vấn đề cơ bản trong lý thuyết phát triển bền vững, nông nghiệp trong phát triển bền vững, các đặc trưng và các yếu tố tác động đến nông nghiệp trong phát triển bền vững, vai trò của nông nghiệp trong phát triển bền vững; Phân tích, đánh giá thực trạng nông nghiệp trong phát triển bền vững ở tỉnh Hưng Yên giai đoạn từ 2008-2014; Đề xuất một số giải pháp cho nông nghiệp trong phát triển bền vững ở tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2328
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ THỊ HUỆ.pdf893.94 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.