Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2326
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Authors: Lê, Khánh Toàn
Advisor: Lê, Thị Thúy
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu;Kinh tế;Phát triển bền vững;Vĩnh Phúc
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: LV hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về CDCCKT theo hướng PTBV trên địa bàn một địa phương cấp tỉnh. Làm rõ thực trạng CDCCKT và mối quan hệ tương tác giữa CDCC và TTKT ở tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất giải pháp nhằm CDCCKT theo hướng PTBV ở tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2326
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lê Khánh Toàn.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.