Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2325
Title: Mô hình công ty mẹ - công ty con tại Tổng Công ty Song Thu, Bộ Quốc Phòng giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Cao Hiệp
Advisor: Trần, Ngọc Nga
Keywords: Mô hình;Công ty mẹ;Công ty con;Tổng Công ty Sông Thu;Bộ Quốc phòng
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: LV hệ thống hóa lý luận những vấn đề về mô hình công ty mẹ - công ty con. Phân tích đánh giá thực trạng mô hình công ty mẹ - công ty con ở Tổng công ty Sông Thu, chỉ ra những thành tự, những hạn chế và nguyên nhân của nó. Đề xuất những kiến nghị, phương hướng và giải pháp nâng cao mô hình công ty mẹ - công ty con.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2325
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ CAO HIỆP.pdf940.87 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.