Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2324
Title: Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ở thành phố Việt Trì - Phú Thọ hiện nay
Authors: Hoàng, Việt Dũng
Advisor: Đồng, Văn Phường
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu;Công nghiệp;Việt Trì;Phú Thọ
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: LV trình bày có hệ thống một số vấn đề lý luận liên quan đến việc chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu ngành công nghiệp của Việt Trì. Đề xuất phương hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp của Việt Trì theo hướng hiện đại và bền vững
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2324
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoàng Việt Dũng.pdf897.21 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.