Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2323
Title: Xuất khẩu thủy sản của tỉnh Thanh Hóa vào thị trường EU hiện nay
Authors: Hoàng, Văn Sơn
Advisor: Ngô, Văn Lương
Keywords: Xuất khẩu;Thủy sản;Thanh Hóa;Thị trường;Châu Âu
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về xuất khẩu, xuất khẩu thủy sản, luận văn khảo sát thực trạng và đề xuất phương hướng, giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu thủy sản của tỉnh Thanh Hóa vào thị trường EU.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2323
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoàng Văn Sơn.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.