Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2322
Title: Tái cấu trúc ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình trong giai đoạn hiện nay
Authors: Đặng, Thị Thảo
Advisor: Ngô, Văn Lương
Keywords: Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình;Tái cấu trúc
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận, thực tiễn và phân tích, đánh giá thực trạng tái cấu trúc Ngân hàng TMCP An Bình trong thời gian qua, tác giả đề xuất phương hướng, giải pháp tiếp tục tái cấu trúc Ngân hàng TMCP An Bình trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2322
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐẶNG THỊ THẢO.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.