Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2320
Title: Nhân cách Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Thị, Nhung
Advisor: TS. Văn Thị Thanh, Mai
Keywords: Nhân cách;Hồ Chí Minh;Sinh viên;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: LV làm rõ những khái niệm cơ bản về nhân cách, nhân cách Hồ Chí Minh, nhân cách sinh viên; khái quát quá trình hình thành và những giá trị cao đẹp nhân cách Hồ Chí Minh; những tác động nhân cách Hồ Chí Minh đến sự hoàn thiện và phát triển nhân cách sinh viên. Làm rõ thực trạng nhân cách sinh viên Việt Nam từ năm 2006 đến nay. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp mang tính định hướng góp phần xây dựng, bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách sinh viên Việt Nam theo nhân cách Hồ Chí Minh.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2320
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN THỊ NHUNG.pdf886.03 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.