Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2319
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay
Authors: Ngô Thị, Phấn
Advisor: PGS, TS. Bùi Đình, Phong
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Văn hóa;Dân tộc;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: LV phân tích và làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa dân tộc, khoa học và đại chúng. Phân tích và làm rõ sự vận dụng của Đảng ta trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đề xuất các phương hướng, giải pháp trong việc vận dụng và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2319
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGÔ THỊ PHẤN.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.