Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2318
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đời sống mới vào xây dựng nông thông mới ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang hiện nay
Authors: Mai Thị Hồng, Giang
Advisor: PGS, TS. Trần Minh, Trưởng
Keywords: Vận dụng;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Xây dựng;Nông thôn mới;Bắc Quang;Hà Giang
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: LV làm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đời sống mới và thực hành đời sống mới. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề đang đặt ra hiện nay. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2318
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAI THI HONG GIANG.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.