Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2317
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào việc nâng cao chất lượng đào tạo ở trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội hiện nay
Authors: Lê Thị Thùy, Chi
Advisor: TS. Doãn Thị, Chín
Keywords: Vận dụng;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Giáo dục;Đào tạo;Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể Thao;Hà Nội
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: LV nghiên cứu một cách có cơ bản có hệ thống những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo ở trường ĐHSP TDTT Hà Nội hiện nay. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở trường ĐHSP TDTT Hà Nội hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2317
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LE THI THUY CHI.pdf957.51 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.