Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2316
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng văn hóa đời sống của sinh viên trường Cao đẳng An ninh nhân dân hiện nay
Authors: Lại Thị Thu, Huyền
Advisor: PGS, TS. Nguyễn Quốc, Bảo
Keywords: Vận dụng;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Xây dựng;Văn hóa;Đời sống;Sinh viên;Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: LV làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống và những yếu tố tác động đến công tác xây dựng văn hóa đời sống của sinh viên trường Cao đẳng An ninh nhân dân I hiện nay. Làm rõ thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa đời sống của sinh viên trường Cao đẳng An ninh nhân dân I hiện nay. Đề xuất một số giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng văn hóa đời sống theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Cao đẳng An ninh nhân dân I.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2316
Appears in Collections:LV chuyên ngành Hồ Chí Minh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LẠI THỊ THU HUYỀN.pdf962.72 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.