Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2313
Title: Thực trạng và giải pháp xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Advisor: TS. Nghiêm Sỹ Liêm
Keywords: Xóa đói giảm nghèo;Dân tộc Khmer;Trà Vinh
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở khái lược một số vấn đề lý luận cơ bản về đói, nghèo và chính sách xóa đói giảm nghèo; đánh giá thực trạng đói, nghèo và công tác xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh thời gian qua để đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2313
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH.pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.