Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2307
Title: Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Authors: Nguyễn, Đức Huy
Advisor: Ngô, Đình Xây
Keywords: Nâng cao;Trình độ;Lí luận chính trị;Cán bộ;Tuyên giáo;Vĩnh Phúc
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: LV luận giải, làm rõ bản chất, đặc trưng và vai trò của lý luận chính trị đối với việc nâng cao năng lực và trình độ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo; Phân tích, đánh giá thực trạng trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc và nguyên nhân của thực trạng đó; Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2307
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN ĐỨC HUY.pdf957.07 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.