Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2299
Title: Hiệu quả xã hội của chương trình truyền hình từ thiện nhân đạo trên kênh VTV1 hiện nay (Khảo sát từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015)
Authors: Nguyễn, Tôn Nam
Advisor: TS. Đinh Thị Xuân Hòa
Keywords: Chương trình truyền hình;Từ thiện;Nhân đạo;Hiệu qủa;Xã hội;Đài Truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết và khảo sát thực tiễn, luận văn chỉ rõ hiệu quả xã hội của các chương trình truyền hình từ thiện nhân đạo trên kênh VTV1; thành công, hạn chế, nguyên nhân của những thành công, hạn chế; từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả xã hội các chương trình từ thiện nhân đạo trên sóng truyền hình trên kênh VTV1 trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2299
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Tôn Nam (2).pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.