Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2296
Title: Giải pháp đổi mới mô hình hoạt động của Trung tâm tin, Đài Tiếng nói Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Dung
Advisor: PGS.TS Đinh Văn Hường
Keywords: Đổi mới;Mô hình;Hoạt động;Trung tâm;Tin tức;Đài Tiếng nói Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Abstract: LV hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin, Đài Tiếng nói Việt Nam; Đánh giá thực trạng hoạt động của Trung tâm Tin, Đài Tiếng nói Việt Nam hiện nay; Giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả mô hình hoạt động của Trung tâm Tin, Đài Tiếng nói Việt Nam trước tình hình mới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2296
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Ngọc Dung.pdf1.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.