Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2295
Title: Tổ chức hoạt động kinh tế báo chí tại tòa soạn báo Thanh niên (Khảo sát tại tòa soạn Báo Thanh niên từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015)
Authors: Nguyễn, Huyền Trang
Advisor: PGS, TS.Hà Huy Phượng
Keywords: Tổ chức;Hoạt động;Kinh tế;Báo chí;Tòa soạn;Báo Thanh niên
Issue Date: 2015
Publisher: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề về lý luận về hoạt động kinh tế báo chí và phân tích thực trạng hoạt động kinh tế tại tòa soạn Báo Thanh niên, cụ thể là khảo sát hoạt động kinh tế báo chí của báo Thanh niên từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2015; từ đó đưa ra các giải pháp và khuyến nghị khoa học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế của báo Thanh niên trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2295
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN HUYỀN TRANG (tổ chức hoạt động).pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.