Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2290
Title: Đài truyền thanh cơ sở ở thành phố Cần Thơ với việc tuyên truyền xây dựng nông thôn mới hiện nay (Khảo sát các đài truyền thanh cơ sở: Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2015) (Khảo sát các đài truyền thanh cơ sở: Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2015)
Authors: Trương, Cẩm Tú
Advisor: TS. Nguyễn Thị Thoa
Keywords: Đài truyền thanh;Cơ sở;Cần Thơ;Tuyên truyền;Xây dựng;Nông thôn mới
Issue Date: 2015
Publisher: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Abstract: LV trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn, tầm quan trọng của TTCS của cả nước nói chung, của TP. Cần Thơ nói riêng; quan điểm của Đảng, nhà nước về xây dựng NTM; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng tuyên truyền về xây dựng NTM (thành công, hạn chế) của các đài TTCS ở TP. Cần Thơ; Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin về xây dựng NTM của các đài TTCS ở TP. Cần Thơ.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2290
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Trương Cẩm Tú_CH Cần Thơ.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.