Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2286
Title: Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình trực tiếp của các đài phát thanh - truyền hình khu vực Tây Nam Bộ hiện nay (Khảo sát các Đài Trà Vinh, Vĩnh Long và An Giang 6 tháng cuối năm 2014)
Authors: Tăng, Chí Huấn
Advisor: TS. Phạm Thị Thanh Tịnh
Keywords: Tổ chức;Sản xuất;Chương trình truyền hình;Trực tiếp;Đài phát thanh truyền hình;Tây Nam Bộ
Issue Date: 2015
Publisher: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Abstract: Luận văn thực hiện khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng của hoạt động tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình trực tiếp của đài PT-TH khu vực Tây Nam bộ hiện nay, cụ thể là các đài: Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình trực tiếp của các đài.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2286
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Tăng Chí Huấn_CH Cần Thơ.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.