Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2271
Title: Nâng cao chất lượng chương trình truyền hình trực tiếp ở Đài Phát thanh và truyền hình Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Kim Tiền
Advisor: TS. Đinh Thị Xuân Hòa
Keywords: Chương trình truyền hình;Trực tiếp;Đài Phát thanh - Truyền hình;Kiên Giang
Issue Date: 2015
Publisher: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết và thực tiễn, luận văn sẽ đi vào nghiên cứu thực trạng, chỉ ra những thành công, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế trong việc tổ chức, thực hiện một chương trình truyền hình trực tiếp; từ đó kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình trực tiếp ở Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2271
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Nguyễn Kim Tiền_CH Cần Thơ.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.