Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/227
Title: Những vấn đề của báo chí hiện đại
Authors: Hoàng, Đình Cúc
Đức, Dũng
Keywords: Báo chí;Hiện đại
Issue Date: 2007
Publisher: Lý luận chính trị
Abstract: Cuốn sách tập hợp các bài nghiên cứu của hai tác giả. Nội dung cuốn sách đề cập đến 19 vấn đề đang được đặt ra trong các mặt hoạt động của báo chí ở nước ta từ lý luận đến thực tiễn và công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo... Cuốn sách gồm hai phần, Phần 1, nghiên cứu những vấn đề chung của báo chí. Phần hai, nghiên cứu về nghề báo, nhà báo và tác phẩm báo chí.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/227
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nhung van de cua bao chi hien dai.pdf43.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.