Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2263
Title: Tuyên truyền về biến đổi khí hậu của các đài truyền thanh cấp huyện ở Cà Mau hiện nay (Khảo sát năm 2014)
Authors: Lê, Kim Hậu
Advisor: TS. Nguyễn Thị Thoa
Keywords: Tuyên truyền;Biến đổi khí hậu;Đài truyền thanh;Cấp huyện;Cà Mau
Issue Date: 2015
Publisher: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Abstract: LV nghiên cứu về lý luận báo chí phát thanh, truyền thanh; đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản báo cáo khoa học về BĐKH ở thế giới và Việt Nam, đặc biệt là ở Cà Mau; Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền về BĐKH (thành công, hạn chế) của các đài TTCH ở tỉnh Cà Mau trong năm 2014 (tháng 1/2014 - tháng 12/2014); Nghiên cứu ý kiến công chúng nghe đài TTCH về hiệu quả truyên truyền BĐKH của các đài TTCH ở Cà Mau; Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền về BĐKH của các đài TTCH tỉnh Cà Mau.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2263
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Lê Kim Hậu-CH Cần Thơ.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.