Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2260
Title: Chất lượng lãnh đạo chính quyền của các đảng bộ xã ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Authors: Trần, Hà Thùy Trang
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Chất lượng;Lãnh đạo chính quyền;Đảng bộ xã;Tam Dương;Vĩnh Phúc
Issue Date: 2015
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng lãnh đạo chính quyền của các đảng bộ xã: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm đảng bộ xã và chính quyền xã; xác định hệ tiêu chí đánh giá chất lượng lãnh đạo chính quyền của đảng bộ xã; Khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng lãnh đạo chính quyền của các đảng bộ xã ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm, những vấn đề cần đặt ra cần giải quyết; Đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng lãnh đạo chính quyền của các đảng bộ xã ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2260
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Ha Thuy Trang.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.