Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/226
Title: Tư tưởng "thân dân" trong lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam và sự vận dụng của đảng ta trong thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Dung
Advisor: Vũ, Thị Loan
Keywords: Tư tưởng chính trị;Lịch sử;Việt Nam;Đảng cộng sản Việt Nam;Thời kì đổi mới
Issue Date: 2012
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về tư tưởng thân dân; Trình bày cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư tưởng chính trị thân dân trong lịch sử chính trị Việt Nam; Phân tích sự kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng đó của Đảng cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/226
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Nguyen Thị Quynh Dung.pdf740.72 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.