Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/225
Title: Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí
Authors: Hoàng, Anh
Keywords: Ngôn từ;Báo chí
Issue Date: 2003
Publisher: Lao Động
Abstract: Cuốn sách tập các bài viết của tác giả đã được công bố trên các tạp chí và các hội thảo khoa học chuyên ngành. Đề cập các vấn đề: Đặc điểm của ngôn ngữ báo chí, sự kết hợp khuôn mẫu và biểu cảm trong ngôn ngữ báo chí, cách thức tạo giá trị biểu cảm trong ngôn ngữ báo chí; Sự khác biệt giữa ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ báo chí; Ngôn ngữ nhân vật và ngôn ngữ tác giả trong tác phẩm báo chí; Phân loại tiêu đề các văn bản báo chí...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/225
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mot so van de ve su dung ngon tu.pdf25.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.