Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2243
Title: Huyện ủy Ba Vì, thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác thanh niên hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Mười
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Lãnh đạo;Thanh niên;Ba Vì;Hà Nội
Issue Date: 2014
Abstract: Luận văn làm rõ những cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu như: các khái niệm cơ bản, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam về sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với công tác thanh niên; Tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng sự lãnh đạo của Huyện ủy Ba Vì, thành phố Hà nội đối với công tác thanh niên hiện nay; Đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Huyện ủy Ba Vì đối với hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2243
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Mươi.pdf822.43 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.