Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2242
Title: Quản lý cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Công
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Quản lí;Cán bộ công chức;Cấp xã;Phúc Thọ;Hà Nội
Issue Date: 2015
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện nay; Phân tích, đánh giá đúng thực trạng, đưa ra những nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội hiện nay; Đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2242
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Van Cong.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.