Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2240
Title: Quận ủy Hoàng Mai, thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Lãnh đạo;Thanh niên;Hoàng Mai;Hà Nội
Issue Date: 2014
Abstract: Luận văn làm rõ quan niệm về thanh niên và công tác thanh niên; đặc điểm của thanh niên và đặc điểm của Quận ủy Hoàng Mai; nội dung, phương thức lãnh đạo và vai trò lãnh đạo đối với công tác thanh niên của Quận ủy Hoàng Mai; Đánh giá thực trạng thanh niên và sự lãnh đạo công tác thanh niên của Quận ủy Hoàng Mai trong thời gian qua, tìm ra một số nguyên nhân và kinh nghiệm của thực trạng đó; Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo công tác thanh niên của Quận ủy Hoàng Mai trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2240
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Tuan Anh.pdf786.97 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.