Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2221
Title: Thông tin, tuyên truyền về biến đổi khí hậu trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và truyền hình Hà Giang (khảo sát từ tháng 01/2014 đến tháng 6/2015)
Authors: Lê, Thế Biên
Advisor: TS. Đinh Thị Thu Hằng
Keywords: Thông tin;Tuyên truyền;Biến đổi khí hậu;Đài Phát thanh - truyền hình;Hà Giang
Issue Date: 2015
Publisher: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Abstract: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề thông tin, tuyên truyền về BĐKH trên sóng phát thanh; Khảo sát, đánh giá thực trạng thông tin, tuyên truyền về BĐKH trên sóng phát thanh của Đài PT - TH Hà Giang. Trong đó, tập trung phân tích, đánh giá về tần suất, mức độ xuất hiện; nội dung thông tin, tuyên truyền về BĐKH cũng như hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền về BĐKH trên sóng phát thanh của Đài PT – TH Hà Giang. Từ đó đi đến đánh giá về hoạt động thông tin, tuyên truyền về BĐKH trên sóng phát thanh của Đài PT – TH Hà Giang ở các mặt thành công, hạn chế; nguyên nhân của những thành công và hạn chế; Từ những kết quả khảo sát đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về BĐKH trên sóng phát thanh của Đài PT - TH Hà Giang.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2221
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ THẾ BIÊN.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.