Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/222
Title: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam qua khảo sát một số doanh nghiệp điển hình
Authors: Trần, Nguyễn Phương Thảo
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Trách nhiệm xã hội;Doanh nghiệp;Việt Nam
Issue Date: 2012
Abstract: Khái quát một số cơ sở lý luận và thực tiễn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam qua khảo sát một số doanh nghiệp điển hình.Đưa ra phương hướng và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/222
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Nguyen Phuong Thao.pdf987.75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.