Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/221
Title: Việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Authors: Tạ, Hữu Quang
Advisor: Vũ, Thanh Sơn
Keywords: Việc làm;Lao động nông thôn;Hoằng Hóa;Thanh Hóa
Issue Date: 2012
Abstract: Luận văn từng bước làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phân tích thực trạng việc làm ở huyện Hoằng hoá, tỉnh Thanh Hóa; đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết có hiệu quả việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Hoằng Hoá.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/221
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ta Huu Quang.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.