Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/220
Title: Phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Nam Định
Authors: Phạm, Thị Thanh Hằng
Advisor: Trần, Thị Ngọc Nga
Keywords: Phát triển;Nguồn nhân lực;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Nam Định
Issue Date: 2012
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực nói chung, luận văn đánh giá thực trạng việc phát triển nguồn nhân lực ở Nam Định trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2005- 2011, chỉ ra những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế trong trong quá trình phát triển của nó, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực ở Nam Định trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2020.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/220
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Thanh Hang.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.