Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/219
Title: Tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh
Authors: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Báo chí;Tiểu phẩm;Hồ Chí Minh
Issue Date: 2000
Publisher: Văn hóa - Thông tin
Abstract: Cuốn sách nhằm nghiên cứu, khai thác một bộ phận quan trọng và di sản to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - đó là các tiểu phẩm báo chí. Cuốn sách gồm hai phần. Phần thứ nhất, nghiên cứu, giới thiệu chung, phân tích, nhận định về nội dung, nghệ thuật trong tiểu phẩm báo chí của Hồ Chí Minh. Phần thứ hai, tuyển chọn, giới thiệu 169 tác phẩm là tiểu phẩm báo chí tiêu biểu được viết trong những thời ký hoạt động khác nhau của Người.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/219
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tieu pham bao chi Ho Chi Minh.pdf44.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.