Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2182
Title: Huyện ủy Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên lãnh đạo công tác thanh niên hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Lãnh đạo;Thanh niên;Văn Lâm;Hưng Yên
Issue Date: 2015
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến công tác thanh niên của Huyện ủy; Phân tích, đánh giá thực trạng sự lãnh đạo công tác thanh niên của Huyện ủy Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên hiện nay; Đề xuất những phương hướng, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đối với công tác thanh niên hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2182
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Huong.pdf850.03 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.