Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2175
Title: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đảng viên của đảng bộ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai hiện nay
Authors: Lê, Trung Thành
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Giáo dục chính trị;Đảng viên;Bảo Thắng;Lào Cai
Issue Date: 2015
Abstract: Luận văn phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đảng viên; Đánh giá đúng thực trạng, rút ra nguyên nhân mặt mạnh, thiếu sót tồn tại và kinh nghiệm về công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đảng viên ở Đảng bộ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đảng viên ở Đảng bộ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2175
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Trung Thanh.pdf672.99 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.